top of page

FSi deltok på høring i Stortinget om regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2023.

Regjeringens forslag om omfattende kutt i tilskuddene til FOU, manglende fremdrift i arbeidet med å etablere strategiske partnerskap med industrien, standardiserte fartøyer til Sjøforsvaret og konsekvenser av forslagene om dramatisk reduksjon i bevilgningene til Norges deltagelse i det europeiske romsamarbeidet, var tema på høringen i Utenriks- og forsvarskomitéen 27. oktober.På høringen, der FSi deltok med nestleder i styret Gudmund Kjærheim og administrerende direktør Torbjørn Svensgård, ga vi uttrykk for at det er helt uforståelig Regjeringen, innenfor et budsjett som øker med 7 milliarder, foreslår å redusere tilskuddene til forskning og utvikling med 40%. For mange bedrifter, særlig SMBer, er dette alvorlig. Prosjektene er en viktig inngangsportal til Forsvaret.


Den forsvarsindustrielle strategien, som et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til, erkjenner dette og at langsiktighet og forutsigbarhet er en forutsetning. Budsjettforslaget signaliserer det motsatte. Det skaper uforutsigbarhet og usikkerhet, i strid med intensjonene.


Det er FSi sitt syn at FOU innsatsen bør styrkes i den situasjonen vi nå befinner oss i, og vi har foreslått at FOU-ordningen økes med 25 millioner kroner fra 2022 til 2023. Da vil ordningen reelt være tilbake på samme nivå som på 1990-tallet.


Vi benyttet også anledningen til å påpeke at industrien erfarer at fremdriften i arbeidet med å etablere strategiske partnerskap mellom Forsvaret og industrien er dårlig. Prosesser stopper opp og nødvendige beslutninger tar alt for lang tid. Vi ba derfor komiteen om å understreke viktigheten av å forsere arbeidet med å etablere strategiske partnerskap slik at vi kommer i gang med å realisere gevinstene.


Viktigheten av å komme igang med arbeidet for å forberede en anskaffelse av standardiserte fartøyer til Sjøforsvaret ble også påpekt. Det samme ble forslaget om et dramtisk kutt på 70% i beilgningene til Norges deltagelse i de europeiske romprosjektene under ESA. Rom er det området der det er størst synergier mellom sivil og militær teknologi. En reduksjon på 70% i bevilgingen til samarbeidet i ESA vil derfor få store konsekvenser for industriens muligheter til å ta frem rombaserte kapasiteter for forsvarsformål. Det vil også få konsekvenser for Norge og norsk industris muligheter til å delta i romrelaterte prosjekter i EDF, noe som til nå har vært høyt prioritert. Flere høringsinstanser, LO, Abelia, NIFRO, Kongsberggruppen og NAMMO tok også opp kuttene i FOU og ga uttrykk for tilsvarende syn som FSi.

FSi og de øvrige høringsinstansenes innspill kan leses på Stortingets nettsider. Der finner du også opptak av høringen.

12 views0 comments

Comments


bottom of page