top of page

FSi deltok på høring i Stortinget om regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2023.

Regjeringens forslag om omfattende kutt i tilskuddene til FOU, manglende fremdrift i arbeidet med å etablere strategiske partnerskap med industrien, standardiserte fartøyer til Sjøforsvaret og konsekvenser av forslagene om dramatisk reduksjon i bevilgningene til Norges deltagelse i det europeiske romsamarbeidet, var tema på høringen i Utenriks- og forsvarskomitéen 27. oktober.På høringen, der FSi deltok med nestleder i styret Gudmund Kjærheim og administrerende direktør Torbjørn Svensgård, ga vi uttrykk for at det er helt uforståelig Regjeringen, innenfor et budsjett som øker med 7 milliarder, foreslår å redusere tilskuddene til forskning og utvikling med 40%. For mange bedrifter, særlig SMBer, er dette alvorlig. Prosjektene er en viktig inngangsportal til Forsvaret.


Den forsvarsindustrielle strategien, som et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til, erkjenner dette og at langsiktighet og forutsigbarhet er en forutsetning. Budsjettforslaget signaliserer det motsatte. Det skaper uforutsigbarhet og usikkerhet, i strid med intensjonene.


Det er FSi sitt syn at FOU innsatsen bør styrkes i den situasjonen vi nå befinner oss i, og vi har foreslått at FOU-ordningen økes med 25 millioner kroner fra 2022 til 2023. Da vil ordningen reelt være tilbake på samme nivå som på 1990-tallet.


Vi benyttet også anledningen til å påpeke at industrien erfarer at fremdriften i arbeidet med å etablere strategiske partnerskap mellom Forsvaret og industrien er dårlig. Prosesser stopper opp og nødvendige beslutninger tar alt for lang tid. Vi ba derfor komiteen om å understreke viktigheten av å forsere arbeidet med å etablere strategiske partnerskap slik at vi kommer i gang med å realisere gevinstene.


Viktigheten av å komme igang med arbeidet for å forberede en anskaffelse av standardiserte fartøyer til Sjøforsvaret ble også påpekt. Det samme ble forslaget om et dramtisk kutt på 70% i beilgningene til Norges deltagelse i de europeiske romprosjektene under ESA. Rom er det området der det er størst synergier mellom sivil og militær teknologi. En reduksjon på 70% i bevilgingen til samarbeidet i ESA vil derfor få store konsekvenser for industriens muligheter til å ta frem rombaserte kapasiteter for forsvarsformål. Det vil også få konsekvenser for Norge og norsk industris muligheter til å delta i romrelaterte prosjekter i EDF, noe som til nå har vært høyt prioritert. Flere høringsinstanser, LO, Abelia, NIFRO, Kongsberggruppen og NAMMO tok også opp kuttene i FOU og ga uttrykk for tilsvarende syn som FSi.

FSi og de øvrige høringsinstansenes innspill kan leses på Stortingets nettsider. Der finner du også opptak av høringen.

5 views0 comments
bottom of page