top of page

Intensjonsavtale om Strategisk Samarbeid Mellom Forsvarsmateriell og KONGSBERG


Onsdag 27.mai delte Forsvarsmateriell følgende sak på sin nettside:


Oslo, 27. mai: Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har signert en intensjonsavtale om strategisk samarbeid. Avtalepartnerne skal studere mulighetene for å styrke det sivil-militære samarbeidet innen informasjonsinfrastruktur, eller såkalt kampnær IKT.


Strategisk samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien, spesielt IKT-næringen, er et betydelig virkemiddel for å digitalisere forsvarssektoren. Den teknologiske utviklingen holder et rivende tempo, og de teknologiske generasjonsskiftene skjer raskt. Gjennom et strategisk samarbeid med sivil industri får Forsvaret hurtigere tilgang til ny teknologi og vil kunne følge utviklingen tettere. Denne intensjonsavtalen inngås mellom Forsvarsmateriell og KONGSBERG, hvor KONGSBERG bringer med seg et stort nettverk av partnere og underleverandører. Et strategisk samarbeid innen IKT-næringen er et langsiktig og gjensidig forpliktende samarbeid som videreutvikler partene, der forsvarssektoren og utvalgte partnere samarbeider om å ivareta definerte deler av eksisterende og fremtidig IKT-portefølje. En følge av samarbeidet er raskere fremtaking av riktige, moderne og kosteffektive løsninger. Det tillater Forsvaret å kunne fokusere mer mot sin primære virksomhet, som er sentralt for å utvikle morgendagens forsvar. - Utviklingen av kampnær IKT er et oppdrag som skal realiseres av Forsvarsmateriell i tett samarbeid med Forsvaret som bruker. Intensjonsavtalen med KONGSBERG er et viktig skritt på veien for å utvide vårt strategiske samarbeid med norsk forsvarsindustri. Industrien skal på mange områder være vårt utviklingsmiljø og samtidig vår leverandør, ikke minst innenfor IKT-området. Dette understøtter Forsvarsmateriells visjon og misjon om å utruste Forsvaret med tidsriktig og relevant materiell, sier kontreadmiral Bjørge Aase, nestkommanderende og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell. PROGRAM MIME Virksomhetsprogrammet Mime skal modernisere taktiske IKT-systemer for land-, sjø- og luftdomenet. Dette kommer i tillegg til andre større investeringer som ny sikker IKT-plattform og nye våpensystemer som kampflyet F-35. Det er Mimes programorganisasjon i Forsvarsmateriell som står bak intensjonsavtalen med KONGSBERG. Mime er et integrert virksomhetsprogram mellom Forsvarsmateriell og Forsvaret som koordinerer og samordner blant annet anskaffelsesprosjekter, brukertiltak og innovasjon. Dette skal bidra til digital transformasjon og effektivisere måten Forsvarsmateriell utruster Forsvaret på. Investeringene som Forsvarsmateriell og Forsvaret skal gjøre innen kampnær IKT beløper seg til flere milliarder kroner i årene fremover.  Forsvarsmateriell følger dermed opp den nåværende langtidsplanens ambisjoner på IKT-området, der Forsvarsdepartementet ga Forsvarsmateriell og Forsvaret i oppdrag å utvikle programmer for flere IKT-anskaffelser. I programmene er strategisk samarbeid og partnerskap med næringslivet et viktig virkemiddel.  - Program Mime er banebrytende for raskere og smidigere anskaffelser av moderne, kampnære IKT-løsninger til Forsvaret. Takket være tett samarbeid mellom Forsvaret og sentrale funksjoner i Forsvarsmateriell legger vi til rette for økt operativ evne i Forsvaret og bidrar til mer effektive prosesser, sier direktør for program Mime Morten Gjellerud.  Avtalen vil åpne industriens muligheter til å videreutvikle sitt samarbeid med forsvarssektoren, og dermed styrke sin rolle i totalforsvaret av landet, så vel som sin posisjon i andre markeder. - Strategisk samarbeid og partnerskap mellom Forsvaret og industrien bidrar til videreutvikling av den operasjonelle beredskapen til totalforsvaret. Denne avtalen er et resultat av det langsiktige engasjement og forpliktelsen fra partene om å stå sammen om å løse oppgaven. Vi ser frem til å samarbeide med Forsvarsmateriell, slik at vi i fellesskap skal finne nye løsninger på IKT-siden for å forbedre Forsvarets operative evne. Utviklingen som skjer innen informasjonsteknologi er formidabel, og gjennom tettere strategisk samarbeid kan industrien bidra i å styrke kapasitetene i Forsvaret ytterligere, sier Eirik Lie, Administrerende Direktør i Kongsberg Defence & Aerospace AS. 


Saken er skrevet av Forsvarsmateriell og kan leses i sin helhet her:


15 views0 comments

Comments


bottom of page